Image

Giới thiệu

Hiệp hội thiết kế Hàn Quốc – Trường Đại học HanDong Global University, Korea – Trường Đại học Văn Lang, Việt Nam sẽ tổ chức triển lãm giao lưu thiết kế quốc tế, “ICAD (International Conference on Art & Design)” trao đổi học thuật trong lĩnh vực thiết kế, đề cập đến vấn đề xu hướng thiết kế. Đây là triển lãm hàng năm, của hiệp hội thiết kế Hàn Quốc.

Năm 2020, triển lãm sẽ tổ chức tại Việt Nam và Trường Đại học Văn Lang sẽ là đơn vị đăng cai thực hiện. Các thành viên tham gia chương trình này sẽ đến từ hơn 10 quốc gia cùng hoạt động giao lưu học thuật quốc tế về nghệ thuật và thiết kế trong thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Email liên hệ: icad2020@vanlanguni.edu.vn

Introduction

Korean Association of Science and Art Convergence - HanDong Global University, Korea - Van Lang University, Vietnam will hold an international design exchange exhibition, ICAD (International Conference on Art & Design) exchange in the field of design, referring to the issue of design trends. This is an annual exhibition of the Korean Association of Science and Art Convergence.

In 2020, it will be held in Vietnam and Van Lang University will be the host. The participants of this event will come from more than 10 countries to join the international academic exchange of art and design in the era of the Fourth Industrial Revolution.

Contact Email: icad2020@vanlanguni.edu.vn
© 2024 Công ty cổ phần phát triển Công nghệ An Tín